ارزیابی برند و چگونگی انجام آن

ایزو ۱۰۶۶۸ و برند

دارایی های نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آن را درک کرده است . تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست . این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد.

مقوله ارزش گذاری برند در دنیا تا سال ۲۰۱۰ به روش های مختلفی انجام می شد. باتوجه به تنوع بعضاً تضاد یا عدم هم پوشانی این روشها ، نتایج غیر قایل اتکاء و متفاوت بود. کمیته تخصصی ارزش گذاری برند در موسسه ISO با عضویت نمایندگان ۳ شرکت برتر فعال در این حوزه در سال ۲۰۱۰شکل گرفت و خروجی آن در سپتامبر۲۰۱۰منجر به انتشار استاندارد بین المللی ISO10668:2010 – Brand Valuation (استاندارد ایزو۱۰۶۶۸ ) گردید.

ایزو ۱۰۶۶۸ توسط کمیته پروژه ISO/PC 231مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه گشته است .

این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.

در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکرد های ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را دربر میگیرد. هم چنین روش های گزارس دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند.

ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:

  1. تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری
  2. ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس
  3. اخذ وام و تسهیلات بانکی
  4. برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
  5. درج در گزارشات مالی و حسابداری
  6. پرداخت خسارت ، دیون و ورشکستگی
  7. استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی