پس از تطبیق و افزایش ، کل صلاحیت بشرح زیر می باشد ارزیابی طرح – ارزیابی امتیاز و کمپین تبلیغات – ارزیابی و تشخیص مالکیت صنعتی – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی – ارزیابی طراحی گرافیک دوبعدی و سه بعدی . طراحی گرافیک دیجیتال و تلویزیونی  -بررسی اختلافات فی مابین کارفرمایان و طراحان – ارزیابی مالکیت معنوی اثار هنری -سراسر کشور